vietsourcing.edu.vn T?p ?oàn Giáo d?c Vietsourcing (?ào t?o ACCA, ?ào t?o ICAEW, ?ào t?o In-house)

vietsourcing.edu.vn
Title: T?p ?oàn Giáo d?c Vietsourcing (?ào t?o ACCA, ?ào t?o ICAEW, ?ào t?o In-house)
Keywords: ?ào t?o acca, dao tao acca, n?i ?ào t?o acca, noi dao tao acca, h?c acca, ch?ng ch? acca, tai lieu acca, h?c acca ? ?au, acca la gi, b?ng acca, vietsourcing acca, thi acca, hoc acca o dau, ch??ng trì...
Description: Vietsourcing là ??i tác ?ào t?o Chính th?c chu?n Vàng c?a Hi?p h?i K? toán C?ng ch?ng Anh qu?c (ACCA), cung c?p các khóa ?ào t?o v? l?nh v?c k? toán - ki?m toán - tài chính
vietsourcing.edu.vn is ranked 1338622 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,649. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vietsourcing.edu.vn has 43% seo score.

vietsourcing.edu.vn Information

Website / Domain: vietsourcing.edu.vn
Website IP Address: 173.254.28.86
Domain DNS Server: 222.255.121.247,112.213.89.3,ns2.pavietnam.vn,ns1.pavietnam.vn

vietsourcing.edu.vn Rank

Alexa Rank: 1338622
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vietsourcing.edu.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,649
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $546
Yearly Revenue: $6,649
Daily Unique Visitors 1,676
Monthly Unique Visitors: 50,280
Yearly Unique Visitors: 611,740

vietsourcing.edu.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sun, 31 Jul 2016 00:17:36 GMT
Server nginx/1.10.1

vietsourcing.edu.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage
?ào t?o acca 2 0.32%
dao tao acca 0 0.00%
n?i ?ào t?o acca 0 0.00%
noi dao tao acca 0 0.00%
h?c acca 0 0.00%
ch?ng ch? acca 0 0.00%
tai lieu acca 0 0.00%
h?c acca ? ?au 0 0.00%
acca la gi 0 0.00%
b?ng acca 0 0.00%
vietsourcing acca 0 0.00%
thi acca 4 0.42%
hoc acca o dau 0 0.00%
ch??ng trì... 0 0.00%

vietsourcing.edu.vn Traffic Sources Chart

vietsourcing.edu.vn Similar Website

Domain Site Title

vietsourcing.edu.vn Alexa Rank History Chart

vietsourcing.edu.vn aleax

vietsourcing.edu.vn Html To Plain Text

T?p ?oàn Giáo d?c Vietsourcing (?ào t?o ACCA, ?ào t?o ICAEW, ?ào t?o In-house) Gi?i thi?u Vietsourcing - ??i tác Vàng c?a ACCA Ph??ng th?c ?ào t?o ??i ng? gi?ng viên Tuy?n d?ng C? s? v?t ch?t D?ch v? h?c viên H?p tác ?ào t?o Khách hàng tham d? khóa h?c Truy?n th?ng Tin t?c - S? ki?n Thu?t ng? ti?ng Anh chuyên ngành Báo chí Truy?n hình Tr? giúp H??ng d?n thanh toán B?n ?? t?i Vietsourcing S? ?? website Nhan viên ??ng nh?p L?ch thi CBE L?ch h?c t?i Vietsourcing Liên h? ??ng ky h?i th?o - h?c th? Yêu c?u t? v?n ??ng ky h?c Thuê phòng Liên h? th?ng tin chung L?p h?c cho thuê Góc h?c viên H??ng d?n h?c viên Th? c?m ?n Kinh nghi?m h?c và thi ACCA V??t tr?i ?? thành c?ng Bài vi?t chuyên m?n V?n b?n c?p nh?t C? h?i ngh? nghi?p Tags - T? khóa hay tìm ki?m ??ng ky nh?n b?n tin Luy?n ti?ng Anh hàng ngày Hà N?i: 09 43 42 8998 TP HCM: 09 42 41 8998 Trang ch? ACCA/FIA Ch??ng trình ACCA Ch??ng trình ?ào t?o Gi?ng viên hàng ??u Giá tr? b?ng c?p ACCA Các m?c ngày quan tr?ng ?? v??t qua các k? thi ACCA ?? thi m?u H?c phí và l? phí Cau h?i th??ng g?p - FAQ L?ch h?c ch??ng trình ACCA t?i Hà N?i C? h?i tr? thành Th?c s? k? toán tài chính L?ch h?c ch??ng trình ACCA t?i TP HCM Ch??ng trình FIA T?ng quan v? FIA Gi?ng viên hàng ??u Ch??ng trình ?ào t?o Các ch?ng ch? ??t ???c ?? v??t qua các k? thi FIA/CAT H?c phí và l? phí Cau h?i th??ng g?p - FAQ Thi CBE L?ch thi CBE K? thi CBE Thi th? CBE H?c & thi ACCA/FIA t?i Vietsourcing Vietsourcing và ACCA Ph??ng th?c ?ào t?o v??t tr?i T?i sao nên h?c t?i Vietsourcing - ??n v? ?ào t?o chính th?c c?a ACCA Góc t? v?n C? s? v?t ch?t hi?n ??i D?ch v? h? tr? ti?n l?i Trang ch? - Demo ICAEW ICAEW ATEs CFAB Ch??ng trình ?ào t?o L?i ích ch?ng ch? CFAB Gi?ng viên hàng ??u ?u ??i - H?c b?ng L?ch h?c t?i Hà N?i Phí và l? phí thi L?ch h?c t?i TP HCM ?? thi th? ICAEW CFAB ACA Ch??ng trình ?ào t?o C?p ?? ch?ng ch? C?p ?? chuyên nghi?p C?p ?? nang cao Giá tr? b?ng c?p L?ch thi d? ki?n Phí và l? phí thi Các v?n ?? hành chính và d? thi Ti?ng Anh L?ch khai gi?ng t?i Hà N?i L?ch khai gi?ng t?i TP HCM Ti?ng Anh K? toán - Ki?m toán N?i dung khóa h?c ?u ??i h?c phí Bài ki?m tra ??u vào Khóa nang cao Ti?ng Anh Tài chính - Ngan hàng N?i dung khóa h?c ?u ??i h?c phí Ti?ng Anh trong Kinh doanh N?i dung khóa h?c ?u ??i h?c phí Bài ki?m tra ??u vào Thu?t ng? Ti?ng Anh chuyên ngành K? toán - Ki?m toán, Tài chính - Ngan hàng Thu?t ng? ti?ng Anh chuyên ngành K? n?ng m?m L?ch khai gi?ng t?i Hà N?i L?ch khai gi?ng t?i TP HCM K? n?ng giao ti?p K? n?ng thuy?t trình hi?u qu? Xay d?ng nhóm và giao ti?p hi?u qu? Ch?m sóc khách hàng và gi?i quy?t khi?u n?i K? n?ng ?àm phán th??ng l??ng K? n?ng hành chính K? n?ng so?n th?o v?n b?n K? n?ng hoàn thi?n ch?ng t? gi?m thi?u r?i ro K? n?ng qu?n ly K? n?ng qu?n tr? ?ào t?o trong doanh nghi?p K? n?ng qu?n ly th?i gian Qu?n ly bán hàng K? n?ng giao vi?c và ?y quy?n K? n?ng qu?n ly hi?u qu? Qu?n ly và phát tri?n nhan viên Qu?n ly d? án Qu?n ly kho hi?u qu? Qu?n ly h? s? K? n?ng l?nh ??o K? n?ng qu?n ly s? thay ??i K? n?ng th? ky chuyên nghi?p Các k? n?ng m?m khác Bán hàng qua ?i?n tho?i K? n?ng gi?i quy?t v?n ?? và ra quy?t ??nh K? n?ng t? duy sáng t?o Video clips - Youtube Khóa chuyên m?n L?ch khai gi?ng t?i Hà N?i L?ch khai gi?ng t?i TP HCM ??i ng? gi?ng viên K? toán - Ki?m toán C?p nh?t Th?ng t? 200/2014/TT-BTC Chuy?n ??i Báo cáo tài chính t? VAS sang IFRS ?ánh giá hi?u qu? ho?t ??ng Xay d?ng h? th?ng ki?m soát n?i b? theo tiêu chu?n COSO Ki?m toán n?i b? ngan hàng th??ng m?i Ki?m soát n?i b? và qu?n tr? r?i ro Ki?m toán n?i b? K? toán qu?n tr? L?p và qu?n ly ngan sách Qu?n ly Nhan s? và Lao ??ng ti?n l??ng Qu?n ly và ki?m soát chi phí Soát xét Báo cáo tài chính Th?c hành ?ng d?ng các hàm Excel trong k? toán tài chính Tài chính - ngan hàng Tài chính dành cho l?nh ??o ??c, hi?u, phan tích báo cáo tài chính Qu?n tr? tài chính doanh nghi?p L?p và th?m ??nh d? án ??u t? H?p nh?t báo cáo tài chính (C?p nh?t theo th?ng t? s? 202 c?a BTC) Phan tích Tài Chính b?ng Excel H?p nh?t báo cáo tài chính (nang cao) Phan tích tài chính doanh nghi?p và d? án Qu?n tr? r?i ro Qu?n tr? chi phí và dòng ti?n ??nh giá doanh nghi?p Qu?n ly tài chính cá nhan K? thu?t phan tích d? li?u Excel áp d?ng trong K? toán - Tài chính Thu? Các v?n ?? c?n l?u y ??i v?i thanh tra, ki?m tra thu? Phan tích chuyên sau v? chuy?n giá Thu? cho l?nh ??o T?i ?u thu? ph?i n?p trong khu?n kh? pháp lu?t T? v?n thu? chuyên nghi?p H?i th?o Thu? ?ào t?o theo yêu c?u Th? ng? Th? ng? g?i quy doanh nghi?p ?ào t?o theo yêu c?u doanh nghi?p và t? ch?c Doanh nghi?p T? ch?c tài chính ?ào t?o theo yêu c?u chuyên m?n B? ph?n k? toán B? ph?n tài chính - ??u t? Ki?m toán - ki?m soát L?nh ??o doanh nghi?p Sinh viên ?u ??i - h?c b?ng S? ki?n/H?i th?o/H?c th? T?p ?oàn Giáo d?c Vietsourcing (?ào t?o ACCA, ?ào t?o ICAEW, ?ào t?o In-house) L?CH KHAI GI?NG T?I Hà N?I L?CH KHAI GI?NG T?I TP HCM H?I TH?O – H?C TH? ACCA – FIA THI CBE H?I TH?O – H?C TH? ACCA – FIA THI CBE ICAEW: CFAB – ACA KHóA K? N?NG M?M ICAEW: CFAB – ACA KHóA K? N?NG M?M KHóA CHUYêN M?N KHóA TI?NG ANH KHóA CHUYêN M?N KHóA TI?NG ANH Góc h?c viên :: Th? góp y - C?m ?n H??ng d?n h?c viên Vi?c làm FAQs B?n ?? Vietsourcing Nh?ng k? n?ng làm nên thành c?ng c?a nhà qu?n ly ?? tr? thành ng??i qu?n ly gi?i M?t s? quy t?c trong v?n phong email Cho phép linh ho?t th?i gian ??c ?? và làm bài (RAPT) Th?ng báo| Nh?ng ?i?u c?n l?u y cho k? thi tháng 12/2015 M?t s? thay ??i trên ?? c??ng m?n F1 Kinh nghi?m h?c - thi FMA hi?u qu? nh?t Cho phép linh ho?t th?i gian ??c ?? và làm bài (RAPT) 25 bí kíp thành c?ng v??t qua k? thi ACCA H?c viên Phan Thanh Ng?c g?i l?i cám ?n Gi?ng viên & trung tam Vietsourcing L?i c?m ?n c?a ch? Nguy?n Ng?c Van ??n th?y ?ào Qu?c Ph??ng Tam s? c?a anh Thái Ngoc Sáng - H?c viên l?p k? thu?t phan tích tài chính b?ng Excel Ch? Hu?nh Thanh Nguyên, sinh viên v?a t?t nghi?p Bài vi?t chuyên m?n :: Thu?t ng? Chia s? kinh nghi?m B?n tin Vietsourcing V?n b?n c?p nh?t Vai trò quy?t ??nh c?a k? toán viên ??i v?i thành c?ng c?a doanh nghi?p Xay d?ng h? th?ng ki?m soát n?i b? trong t? ch?c B?t mí k? n?ng bán hàng chuyên nghi?p Thuy?t trình tr??c ?ám ??ng Phan tích ng?n g?n BCTC F7 - Financial Reporting: Chi phí nghiên c?u và phát tri?n VAS 14 – Doanh thu và thu nh?p khác T? v?ng chuyên ngành K? toán, Tài chính Thu?t ng? ti?ng Anh chuyên ngành trong thuy?t Mintzberg v? C? c?u doanh nghi?p Thu?t ng? ti?ng Anh chuyên ngành trong C? c?u t? ch?c doanh nghi?p Gi?i thích m?t s? thu?t ng? chuyên ngành ti?ng Anh v? K? toán T? v?ng ti?ng Anh c? b?n v? ch? ?? K? Toán - Ki?m Toán - Ngan Hàng (Ph?n I) ??i tác - Khách hàng :: Th? ng? Ph??ng th?c ?ào t?o C? s? v?t ch?t H??ng d?n thanh toán YêU C?U T? V?N ??NG KY H?I TH?O - H?C TH? ??NG KY H?C H??NG D?N THANH TOáN ??ng ky b?n tin Vietsourcing Tên E-mail Cu?c thi Chinh ph?c ??nh cao Ngh? Nghi?p Cái nhìn m?i cho SV tham d? cu?c thi Chinh ph?c ??nh cao Ngh? nghi?p khi tham d? Office To... Chung k?t CP?CNN L?n V T?ng k?t vòng 3 cu?c thi Chinh ph?c ??nh cao Ngh? nghi?p K? toán - Ki?m toán - Tài chính l... Các website liên k?t VIETSOURCING.COM :: T?p ?oàn Vietsourcing VNJOBSEEK.COM :: Vi?c làm - Tuy?n d?ng mi?n phí Cu?c thi Chinh ph?c ??nh cao Ngh? nghi?p B? Tài chính T?ng c?c Thu? Trung tam ?ào t?o Vietsourcing Hà N?i T?ng 2, Tòa nhà Kinh ??, 292 Tay S?n, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i ?i?n tho?i: (844) 3856 7777 Fax: (844) 3944 6455 Email: edu@vietsourcing.com Hotline: 09 43 42 8998 TP H? Chí Minh T?ng 11, Tòa nhà MB, 538 Cách M?ng Tháng Tám, Ph??ng 11, Qu?n 3, Tp. HCM ?i?n tho?i: (848) 3990 7777 / ho?c: (848) 3990 7681 Email: edu@vietsourcing.com Hotline: 09 42 41 8998 ?2006-2016. Vietsourcing Group.

vietsourcing.edu.vn Whois

Domain Name: VIETSOURCING.EDU.VN